Markåtkomst;

- Verka för frivilliga överenskommelser i tvångssituationer
- Kommunikation mellan markägare och operatör
- Avtalsfrågor
- Skadevärdering och reglering
- Skogliga frågor
- Rådgivning och identifiering av rättighet kring planerad verksamhet
- Ombud eller biträde vid rättstvister kring Markåtkomst

Vi är väl förtrogna med de normer och lagar som gäller vid olika typer av intrång på en fastighet som Miljöbalken, Ledningsrättslagen, Expropriationslagen, REV- avtalet, Trafikverkets korsningsavtal, Svensk Energis policy, 2009-års skogsnorm, 1974-års åkernorm, Lantmäteriverkets riktlinjer för värdering av intrång på fastigheter.

Tillstånd/Rättigheter;

- Förstudier
- Projektering och Beredning
- Koncessionsansökningar
- Servituts- och Ledningsrättsärenden

Det krävs tillstånd av berörd fastighetsägare innan en åtgärd kan starta. Kontakter med Kommuner, Länsstyrelser, Skogsstyrelsen är också nödvändig, ibland enbart för att anmäla åtgärd. I andra fall kan det vara frågan om att ansöka om tillstånd eller dispens. När tänkt åtgärd är utförd kan rättigheter senare säkras med Servitut eller Ledningsrätt.

Skog, åker m.m.

- Stämpling och värdering
- Skogliga besiktningar
- Upprättande av skogsbruksplaner
- Värdering av industri- och tomtmark
- Besiktning av vägar

Vi har tillgång till erfarna besiktningsmän för skadereglering i åker-, skogs-, industri och tomtmark. Vi besiktar vägar före, under och efter nyttjandet av dessa i ett anläggningsprojekt.

Dokumentation;

- Avtalshantering
- Inmätningar/Utsättningar
- Kartläggning
- Redovisningar i olika GIS miljöer

Vi tar vid behov fram förslag på Stakningstillstånd, markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll samt övriga underlag som behövs för att kunna säkra rättigheten med Avtalsservitut alt Ledningsrätt.

Dokumentation är en naturlig del i alla projekt och vi har specialister med god vana av olika projektverktyg, geografiska data, Gis-verktyg och lagringsplatser. Personalen har vana från stora projekt med många ingående medarbetare

Miljöfrågor

- Utredningar kring föroreningar i mark
- Uppdrag kring oljeutsläpp
- Rådgivning kring kemikalier
- Transportoptimering

Vi har personal med kompetens och erfarenhet av olika delar kring vår miljö till lands och sjöss.

Utbildning;

Vi håller i utbildningar kring gällande åker- och skogsnorm, olika branschavtal och normer.